Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.35

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.35
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Pravilnik o radu školske knjižnice

U skladu sa Zakonom o knjižnicama (N.N. 105/97.), Zakonom o srednjem školstvu (N.N. 69/03.) i Standardu za školske knjižnice (N.N. 34/2000.) Školski odbor Srednje škole Vrbovec na svojoj 6. sjednici, održanoj 2. listopada 2006. godine, donio je

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC

I. Opći dio

Školska knjižnica čuva, pohranjuje, nabavlja, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu.

Osnovna funkcija školske knjižnice je unapređivanje svih oblika i područja odgojno-obrazovnog procesa i rada škole.

Školsku knjižnicu vodi knjižničar koji u ostvarivanju funkcije i zadataka školske knjižnice surađuje s učenicima, nastavnicima i svim zaposlenicima škole.

II. Knjižnični fond

Knjižnični fond čini:

 • Knjižna građa (knjige, časopisi i ostala tiskana građa)
 • Neknjižna građa (zvučni zapisi, filmovi, podaci u digitalnom obliku)

Građa je smještena u slobodnom pristupu (posudbeni dio fonda, časopisi) i u zatvorenim ormarima (referentna zbirka, AV zbirka).

III. Korisnici knjižnice

Korisnici knjižnice su svi učenici i zaposlenici škole.

U izuzetnim slučajevima knjižnica pruža usluge i korisnicima koji nisu učenici ili zaposlenici škole.

Knjižnica ne naplaćuje članarinu korisnicima.

IV. Cirkulacija građe

U prostoru knjižnice korisnici se mogu služiti svom dostupnom građom (referentnom zbirkom, časopisima, posudbenim dijelom fonda, neknjižnom građom).

Knjižnica ne posuđuje knjige iz referentne zbirke ni časopise.

Izvan knjižnice korisnici mogu odjednom posuditi najviše 2 knjige na rok od 15 dana i 2 filma na rok od 5 dana.

Zakasnina iznosi 20 lp po danu i po knjizi, odnosno filmu, uključujući neradne dane.

Zakasnina se može utrošiti na kupnju nove građe ili sitnog inventara za knjižnicu.

Svu posuđenu građu korisnici su dužni vratiti najkasnije zadnji dan nastave. Korisnici su dužni čuvati svu knjižničnu građu od svakog oštećenja.

Oštećenu ili izgubljenu knjižničnu građu korisnik je dužan nadoknaditi novom istog naslova ili nadoknaditi štetu školi u protuvrijednosti izgubljene, odnosno oštećene građe.

V. Rad knjižnice

Radno vrijeme knjižnice određuje se na početku svake školske godine i istaknuto je kod ulaza u knjižnicu.

Knjižničar je dužan pravodobno obavijestiti korisnike o promjenama u radu školske knjižnice.

Knjižničar je dužan omogućiti korisnicima nesmetan i ugodan boravak u knjižnici tijekom radnog vremena knjižnice.

Korisnika koji narušava red i mir knjižničar je ovlašten udaljiti iz prostora knjižnice.

VI. Zaštita knjižnične građe

Knjižnica je dužna osigurati zaštitu građe u knjižnici pravilnim smještajem i ispravnim postupanjem u knjižnici i izvan nje.

Redovita zaštita knjižnične građe provodi se djelomičnom ili potpunom revizijom i otpisom građe.

Reviziju provodi knjižničar uz povjerenstvo, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.